Open Space: A Dozen Gunshots

by

Fighting Bob piece of me